Kompanija AD “SWISSLION MILODUH” objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju u 2017. godini
AD’’Swisslion Miloduh’’
Kragujevac
21.05.2018.godine
Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br.31/2011, 112/15 i 108/16), Nadzorni odbor dana 21.05.2018.godine, objavljuje

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD ‘’Swisslion Miloduh’’ Kragujevac

Obaveštavaju se akcionari AD ‘’Swisslion Miloduh’’ Kragujevac da će se godišnja sednica Skupštine Društva održati 26.06.2018.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, u ul.Dušana Uroševića br.1, sa utvrđenim

D N E V N I M  R E D O M

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara,Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2017.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja Društva u 2017.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2018.godini i naknadi za njegov rad.
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje: Akcijski kapital Društva iznosi 12.735 običnih akcija,računovodstvene vrednosti jedne akcije od 6.166,94 dinara,emisije ISIN – RSMILOE07655 i CFI – ESVUFR.
Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 6.140 glasova. Odluka po tačkama dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara,punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrdjenja Liste akcionara je 16.06.2018.godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.
Ovaj poziv se upućuje akcionarima, objavljivanjem na internet stranici Društva: www.swisslion-takovo.com, na internet stranici Registra i na internet stranici regulisanog tržišta, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici Društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.
Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 16.00 časova.
Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 13 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvariti pravo glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika.
Spisak akcionara, Društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete,shodno članu 337. Zakona.
Predlog iz prethodnog stave možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja Godišnje sednice skupštine.
Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice ,shodno članu 342.Zakona.
Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti ,najkasnije dan pre održavanja Skupštine.
Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara, možete postavljati na internet stranici Durštva.
Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom dogadjaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br.31/2011).
Formular punomoćja i glasačkog listića nalazi se na internet stranici Društva: www.swisslion-takovo.com.

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Živčević